INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Biskupcu


   Dział główny - Archiwum - Lata 2003-2006 IV Kadencja Rady Miejskiej w Biskupcu - Uchwały - Rok 2006 - XLII Sesja Rady Miejskiej w Biskupcu 25 lipca 2006r.


 

Gmina Biskupiec
Organy Gminy i Urząd Miejski
Majątek i Budżet Gminy
Prawo lokalne
Rozwój społeczno-gospodarczy
Informacje bieżące
Jak załatwić sprawę
System informacji o środowisku
Wybory do Sejmu i Senatu 2007
Informacje nie ujęte w BIP
Redakcja
Archiwum
 UCHWAŁA Nr XLII/309/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 25 lipca 2006 r.


   w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec

Projekt

UCHWAŁA Nr XLII/309/06

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 25 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Biskupcu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Biskupcu Nr XLI/277/02 z dnia 26 kwietnia 2002 r.

§ 2. 1. Zmiana studium składa się z dwóch integralnych części:

1) Część I. „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec ”

2) Część II. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec – tekst jednolity” wraz z rysunkiem w skali 1:25000 - „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

2. Część II stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, rysunek zmiany studium stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załączniki:

Załącznik nr 1 (ms word) (273.5 kB)

Załącznik nr 2 (jpg) (2 MB)

Załącznik nr 3 (ms word) (47.0 kB) drukuj 
  Uchwała nr XLII/310/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Biskupcu pomiędzy ulicami: Niepodległości i 1-go Maja
Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLII/311/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biskupiec na 2006r.
Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 5408598